عملیات احداث پایگاه امداد و نجات بین شهری «بهلگرد» آغاز شد