اشتغال ۱.۲میلیون نفر در کارگاه‌ها/ فعالیت۱۴هزار واحد کوچک در کشور