سرعت باد در تهران ۳۶ کیلومتر در ساعت/ کاهش سرعت باد