اجرای قانون ملی ایمنی زیستی، موانع توسعه زیست فناوری کشاورزی را برطرف می کند