باشگاه ورزشی هنرمندان ایران به دنبال راه اندازی المپیک ورزشی هنرمندان است