20 هزار راس دام سنگین در مهاباد علیه بیماری تب مالت مایه کوبی شدند