سازمان ملل، وضعیت حقوق بشر در آمریکا را بررسی می کند