رژیم صهیونیستی یک موشک جدید را برای اولین بار آزمایش کرد