وقتی با دیدارهای حساسی مثل دربی روبرو می‌شویم کار دقیق‌تر جلو می‌رود