صفحه بیست وهشتم نمایشگاه کتاب/ازیک ضایعه فرهنگی تا عدم ارتقا فرهنگ کتابخوانی