فیلم های سینمایی باید قدرت جذب مخاطب را داشته باشند