کاهش 6.4 درصدی مرگ در اثر مسمومیت با سم/قرص برنج 636 نفر را کشت