«رحلة الشتاء والصَیف» رخ دهد، دیگر این قدر تعطیلی نداریم