در خواست هنرمندان از رياست جمهوري براي عضويت در كنوانسيون برن