لیست تمام جنجال‌های آندو | تیموریان مشکل‌ساز می‌شود؟