ورزش موجب تقویت همبستگی درجامعه می شود/احداث 90 سالن در کردستان