تنها راه همدلی و همزبانی تمرکز بر رهنمودهای مقام معظم رهبری است