احداث فرودگاه جدید اهواز به 15 هزار میلیارد ریال اعتبار اولیه نیاز دارد