حجم آب ورودی به مخزن سدهای کشور 16 درصد کاهش یافت/کاهش ۵ درصدی آب موجود سدها