مخالفت با ادغام‌ صندوق‌ بازنشستگی فولاد در تامین‌ اجتماعی