نمایشگاهی از آثار زنده یاد اکبر صابونچی برگزار می‌شود