تلاش عربستان و هم‌پیمانانش برای در حاشیه نگه داشتن ایران در منطقه