هدایت افکار عمومی نیازمند بسترهای روانی، اجتماعی و اقتصادی است