تقویت فرهنگ تعاونی از طریق معرفی تعاونی های موفق میسر است