اگر بخواهیم در رابطه با مساجد حکم دهیم باید تایید رهبری را داشته باشیم