اطلاعيه‌اي که تکليف کارگردانان فيلم اولي را روشن کرد