ادامه تحريم ها به معناي توقف توسعه ميادين نفت و گاز ايران نيست