«مهرداد بذرپاش» دبیر قرارگاه تخصصی ماهواره رسانه ملی شد