لوموند: آیا قالیباف همچنان در فکر صندلی ریاست جمهوری است؟