اعزام ورزشکاران قم به المپیاد فرهنگی ورزشی ناشنوایان کشور