سازمان بهشت زهرا به فکر پرداخت مطالبات پیمانکاران باشد