حمیصی: پرونده باشگاه‌های متخلف به رکن قضایی مرتبط ارجاع می‌شود