هفت نفر در سوانح رانندگی سیستان و بلوچستان کشته شدند