امر به ورزش امر به معروف است/ شعار سال را در حوزه ورزش تحقق می‌بخشیم