خلوتی نمایشگاه کتاب، تهدیدی برای تنها بیلان کاری مسئولان؟