خانه کشاورزان را به بهانه حفاظت از اراضی کشاورزی تخریب می‌کنند