عالیشاه می خواهد به استقلال گل بزند تا صدایش کنند،امید رفت و برگشت!