نیمکت نشینی حیدری و عمران زاده/ برزای در ترکیب اصلی استقلال