700 زائر از شهرستان دشتی در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی شرکت می کنند