تاکید بر اهمیت تلاش برای ارتقاء وحدت و انسجام ملی در عراق