تسریع و تکمیل ساختمان «عشاق الحسین» نیازمند کمک وحمایت‌های مردمی