يارانه نقدی مشمولان مسکن اجتماعی؛ تضمين پرداخت اجاره‌بها