۸۹ درصد کاربران فضای مجازی در همدان جوانان ۱۹ تا ۳۵ ساله هستند