اگر نهادهای نظارتی کارشان را به‌درستی انجام می‌دادند، حجم کار قوه قضاییه کاهش می‌یافت