شارلاتانيسم، خوره ای بر جان فرهنگ/ وقتی زرنگی ارزش است و روراستی حماقت!