سارقان مسلح یک مامور ناجا را در مشکین دشت کرج به شهادت رساندند