اگر تا ۴سال دیگر آب به كرمان نرسد این شهر باید خالی از سكنه شود