اگر تا هفته بعد غذا و سوخت به یمن نرسد افراد زیادی قربانی می‌شوند