آموزش و پرورش عشایری خوزستان با کمبود معلم مواجه است