بازتاب های انتصاب استاندار مرکزی و تدبیری که به موقع اندیشیده شد